Service & Support


ศูนย์อะไหล่และบริการหลังการขาย (Service & Support)
โทร. 02-746 6500-9 ต่อ 135

Guarantee of Condition (เงื่อนไขการรับประกัน)
1. บริษัทจะรับประกันผลิตภัณฑ์ Hang ที่ท่านซื้อปราศจากข้อผิดพลาดทางด้านการผลิต อันส่งผลต่อการใช้งานปกติ
2. การรับประกัน ครอบคลุมเฉพาะปัญหาที่เกิดจากสภาพการใช้งานปกติเท่านั้นการรับประกันจะถือเป็นโมฆะในกรณี
2.1 ความเสียหาย อันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี
2.2 การขาดความรู้ ความชำนาญในการติดตั้ง
2.3 การดัดแปลงใช้งานที่ไม่ถูกวิธี ไม่ปฏิบัติตาม คู่มือแนะนำการติดตั้ง
2.4 ขาดการดูแลรักษา การผุ กร่อน ที่เกิดจากสารเคมี
2.5 ตลอดจนความเสียหายที่เกิดการขนส่ง
3. การพิจารณาการรับประกัน จากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อขายเป็นสำคัญ
4. กรณีอยู่ในอายุการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจะรับซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่นั้นทั้งนี้ความรับผิดชอบของ บริษัทฯจะครอบคลุม
เฉพาะตัวสินค้า โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการรื้อถอด
5. กรณีพ้นระยะการรับประกัน อัตราค่าบริการต่างๆ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่ตัดสินใจดำเนินการใดๆ

ระยะเวลารับประกัน

ประเภทสินค้า
การรับประกัน
อายุประกัน
1. ก๊อกน้ำ(ทุกรุ่น) ผิวชุบ 1 ปี
1.1 ก๊อกน้ำเซรามิควาล์ว เฉพาะการรั่วซึมที่ปากกรอง 5 ปี
1.2 ก๊อกกด/หยุดอัตโนมัติ รับประกันทั้งชุด 1 ปี
1.3 ก๊อกเซ็นเซอร์ รับประกันระบบควบคุม 1 ปี
2. ฟลัชวาล์ว รับประกันทั้งชุด 1 ปี
3. ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะการรั่วซึม 1 ปี